علی صدارت، حسین جواد زاده، جنبش اعتراضی، تظاهرات

وضعیت سنجی جنبش اعتراضی مردم تا به امروز، مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصرجدید:
                                                                           Sedarat-Ali-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید