جنبش مردم ایران و سیر تحول آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

جنبش مردم ایران و سیر تحول آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                           Golzar-Jahanguir-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحه اینجا را کلیک کنید