پیامدهای ترس از تحول، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی شفیعی (٣)

پیامدهای ترس از تحول، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی شفیعی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٣):
                                                                              Shafii-Abdolahi-1
                                                                                  برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنید