مصدق در گذر تاریخ، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت (۲)

                                                                              Sedarat-Ali-1                                                                  

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 مصدق در گذر تاریخ، و روز زن، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (١)