رابطۀ نوروز و هدفمندی زندگی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

رابطۀ نوروز و هدفمندی زندگی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 

                                                                             Vafa Jaleh-Abdolahi-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید