چالش های پیش رو و نقش مردم، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

چالش های پیش رو و نقش مردم، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Mostafavi-Mehran-1 
                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید