نقش قدرت های خارجی در سوریه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                                    Delkhasteh-Mahmoud-1

                                                                                      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید