ارزیابی برخی رویکردهای سیاسی در رابطه با جنبش مردم، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

ارزیابی برخی رویکردهای سیاسی در رابطه با جنبش مردم، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Sedarat-Abdolahi-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینحا را کلیک کنید