عاقبت برجام، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

عاقبت برجام، مصاحبه مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Mostafavi-Mehran-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید