وظیفۀ جامعۀ سیاسی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                          Sedarat-Ali-1

                                                                            برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید