نقش ما با استفاده از رسانه های مردمی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (بخش های اول و دوم)

نقش ما با استفاده از رسانه های مردمی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش های اول و دوم):

                                                                               Sedarat-Abdolahi-1

                                                                        برای شنیدن صدای قسمت اول این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
 
                                                                        برای شنیدن صدای قسمت دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنید