چرایی اهمیت به رسمیت شناختن کودتای خرداد ١٣۶۰، مصاحبه رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                            Delkhasteh-Mahmoud2-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید