جنبش مردم ایران و بدیل متناسب آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

جنبش مردم ایران و بدیل متناسب آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                    golsar jahangir youtube
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید