بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش دوم)

بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش دوم):
                                                                              Vafa-Abdollahi-1
                                                                        برای شنیدن صدای قسمت دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنید