بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران/ نقش بخش کشاورزی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش سوم)

بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران/ نقش بخش کشاورزی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش سوم):

                                                                               jalehwafa17

                                                                            

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                       

                                                                                                            

 بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش اول)

 بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش دوم)

 بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش چهارم)

بررسی عوامل اصلی بحران فزایندۀ آب در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش پنجم)