کدام اپوزیسیون مطلوب مردم ایران در جنبش های مردمی است؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

                                                                              Golzar Jahangir-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید