آیا رژیم ولایت فقیه بدون اطلاع مردم قرارداد ۱۹۴۰ را فسخ کرده است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

آیا رژیم ولایت فقیه بدون اطلاع مردم قرارداد ۱۹۴۰ را فسخ کرده است؟، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی  با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Vafa-Jaleh14-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید