روانشناسی زندانی سیاسی و نقد جامعۀ ملی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

روانشناسی زندانی سیاسی و نقد جامعۀ ملی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Sedarat-Abdolahi-1
                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید