چرایی استمرار استبداد، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته (٢)

چرایی استمرار استبداد، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):
                                                                              Delkhasteh-Abdollahi-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید