مردم باید کاری بکنند! چکار باید کرد؟،مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

مردم باید کاری بکنند! چکار باید کرد؟،مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Sadarat-Ali-1 

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید