نقش اپوزیسیون وابسته در به تأخیر انداختن جنبش همگانی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید