مهران مصطفوی: این رژیم نه مشروعیت مردمی دارد و نه مشروعیت دینی

                                                                            Mostafavi-Mehran6-1