خطر حمله نظامی و نقش مردم ايران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                           Sedarat-Ali-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید