تحلیل بودجه ۹۸ حکومت حسن روحانی- بخش اول، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

 تحلیل بودجه ۹۸ حکومت حسن روحانی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Wafa Abdolah15-1   
                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید