٨ مارس روز جهانی زن و تبعیض هایی که در جهان بر زنان اعمال می شود، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                               wafa jaleh 11

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید