بحران ها و راه حل ها بر اساس حقوقمداری، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید