اسطوره زدایی از اقتصاد "طلایی" دوران محمد رضا پهلوی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته (٢)

                                                                              Delkhasteh-Mahmoud2-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید