حمله به تأسیسات نفتی عربستان، تنش نفتی و نقش مردم، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

حمله به تأسیسات نفتی عربستان، تنش نفتی و نقش مردم، مصاحبۀ تلویزیون مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در سپیدۀ استقلال و آزادی: 

                                                                                Vafa-Abdolahi-1 

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید