جنبش مردمی و اهمیت خشونت زدایی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

جنبش مردمی و اهمیت خشونت زدایی مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):

                                                                             Vafa-Abdollahi2-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید