کدام روش استقرار مردمسالاری را تضمین می کند :خشونت، عدم خشونت یا خشونت زدایی؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

کدام روش استقرار مردمسالاری را تضمین می کند :خشونت، عدم خشونت یا خشونت زدایی؟، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Delkhasteh-Abdollahi-1                     
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید