روز جهانی زن در ۸ مارس/ نقش و مبارزۀ زنان ایران در حقوندی جامعه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                               wafa jaleh 11
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
زنان ایران در راستای مبارزه برای حقوق خود از صدر مشروطه تاکنون، در همۀ ابعاد سیاسی، اجتماعی، فعالیت بی وقفه داشته اند و همۀ سطوح اجتماعی را در معرفت به حقوق ذاتی خود و تمرین آن و نیز خشونت زدایی از روابط، در برگرفته اند. در مرحلۀ کنونی نیز، چه در تظاهرات آبانماه ۹۸ که پیشتاز بوده و در صف اول مبارزه حضور چشمگیر داشته اند، چه در تحریم فعال انتصابات رژیم، نقش بسیار مؤثری در افشای بی کفایتی و لزوم تحریم رژیم ولایت فقیه داشته، و چه در هنگامه شیوع بیماری کرونا، در قالب پزشک و پرستار، به کمک هموطنان و دفاع از حق حیات، شجاعانه بپا خواسته اند ...