بیماری جهانگیر ویروس کرونای ٢٠١٩ و وضعیت بازار انرژی در جهان و ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١) و (٢)

بیماری جهانگیر ویروس کرونای ٢٠١٩ و وضعیت بازار انرژی در جهان و ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١) و (٢):
                                                                              Vafa j-A M-1
                                                                             برای شنیدن بخش دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
                                                                         
                                                                          برای شنیدن بخش اول این مصاحبه اینجا را کلیک کنید