انفجار نطنز و مکانیزم ماشه و تحریم تسلیحاتی ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

انفجار نطنز و مکانیزم ماشه و تحریم تسلیحاتی ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Mostafavi M-Ab M-1
                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید