وضعیت صنعت نفت در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

وضعیت صنعت نفت در ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٣):
                                                                               Wafa J-Ab M-1                                                                       
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید