آیا اتحاد همه با هم ممکن است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

آیا اتحاد همه با هم ممکن است؟، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Mstafavi M-AB M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید