ارزیابی سیاست گشایش اقتصادی حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

ارزیابی سیاست گشایش اقتصادی حسن روحانی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Wafa Ja-Abdollahi M-1

                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید