حمید رفیع: ساخت واکسن ویروس کوید- ۱۹

Rafi-Hamid-1در فرانسه یک پرفسور که از واکسن آلمانی-امریکایی انتقاد کرده بود از کار برکنار شد. اگر برکناری او به علت این نظر باشد، آیا این عمل را  صحیح میدانم؟ عده ای در فرانسه میگویند باید فقط واکسن فرانسوی زد و عده ای همین حرف را در ایران‌ میزنند. چه نظری به این خواستها دارم؟

ایا تصمیم ریاست بیمارستان‌ها در فرانسه برای اخراج پرفسور پرون که نظرش را در مورد واکسن آلمانی-امریکایی داده بود و مخالف این واکسن  گفته بود که به نظر او زمان لازم برای تست عوارض جانبی در نظر گرفته نشده را محکوم میکنم؟ بله اما چرا؟ چون نمیشود یکروز گفت توهین به ادیان دفاع از آزادی بیان است و روز دیگر کسی را برای بیان نظرش از مقامش عزل کرد.

اما من دیگر اعتقاد به مرجع تقلید داشتن ندارم و چون ایشان گفته مخالف است برای من دلیل نمیشود. از دیگران هم نظراتشان را پرسیدم و در آخر تصمیمم را گرفتم. من واکسن خواهم زد. ایا به کشف تکنیک‌های جدید که تهیه واکسن را سریعتر میکنند تبریک میگویم؟ بله، میگویم. در قدیم تهیه یک واکسن محتاج به چندین سال تحقیق وآزمایش داشت، و امروز در کمتر از یکسال واکسن تهیه شده. من این پیشرفت علمی را تبریک‌ میگویم. البته داروسازان چینی هم توانسته اند واکسن خود را در یکسال تهیه و صادر کنند، آیا از همین تکنولوژی جدید استفاده کرده اند یا نه در موردش مقاله ای نیافتم. ایا قبول زدن واکسن آلمانی-امریکایی به معنی بی اعتقادی به علم داروسازان فرانسوی و ایرانی است؟ البته که نه. بیادتان میاورم که استبداد ولایت مطلقه فقیه از بدو تاسیس بعد از کودتا علیه انقلاب، ضد علم بوده و هست. مگر نه اینکه کودتاچیان فریاد میزدند متخخصص و دانشمند نمیخواهند، مکتبی میخواهند؟ مگر نه اینکه جای بازگشت به قرآن خرافات را ترویج کرده و میکنند؟ علم را فقط در خدمت زور میبینند. در نتیجه سرمایه گذاریهای عظیم در سلاح سازی کرده اند و میکنند و در زمینه های دیگر علمی سرمایه گذاری اندک کرده اند. ایا با وجود این  واقعیت، داروسازان و پزشکان ایرانی قادر به تولید واکسن هستند؟ بله. در گذشته در ایران استبدادزده دانشمندانی چون بوعلی سینا و رازی داشته ایم. میبایست انتشارات متخصصان ایرانی را در مورد واکسن خواند، دید در زمینه تست در چه مرحله ای هستند و نتایج چیست و بعد قضاوت کرد و نه اینکه ایرانی ساخته یا نه. شرکت داروسازی سانوفی که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی فرانسه است گفته اخر سال ۲۰۲۱ واکسنش آماده خواهد شد و از انجا ‌که میبایست با این ویروس زیست، واکسنی که تولید خواهد کرد در آینده میتواند مفید واقع شود.  نشانه ها از ایران میگویند که واکسن ایران دو سال وقت برای تهیه نیاز دارد. در فرانسه سلامت انسانها مهمتر از این است که به انتظار واکسن فرانسوی بنشینند. البته عده ای میگویند که باید فقط واکسن فرانسوی زد. اما اروپا تصمیم گرفت واکسن زدن را با واکسن آلمانی-امریکایی شروع کند. من برای ملت ایران ‌همین نظر را دارم یعنی برای نجات ایرانیان، میبایست از واکسن هایی که مقالات علمیشان منتشر شده و تمامی مراحل تست بدون عوارض ثانوی خطرناک  را گذرانده اند استفاده کرد و در کنارش به ادامه تهیه واکسن در ایران ادامه دهند. در اخر مهم این نیست که چه کسی واکسن را در تلویزیون زده، مهم مقالات انتشار یافته در مورد واکسن و نتایج تست‌ها است. شاد باشید.

حمید رفیع