جو بایدن و رژیم ولایت فقیه و ما، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

جو بایدن و رژیم ولایت فقیه و ما، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                                 Mostafavi M Jav H-1
                                                                                         برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید