بنیاد گرایی دینی و بنیاد گرایی ضد دینی دو روی یک سکه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

بنیاد گرایی دینی و بنیاد گرایی ضد دینی دو روی یک سکه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته در رادیو عصر جدید:

                                                                            Delkhasteh-Javadzadeh-

                                                                                برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید