سیاست ‌های خارجی جو بایدن بخصوص در رابطه با ایران و منطقه ما، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

سیاست ‌های خارجی جو بایدن بخصوص در رابطه با ایران و منطقه ما، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                Sedarat A-Jadadzadeh Hos-1
                                                                 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید