دولت یکدست و درماندگی در رابطه با برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

دولت یکدست و درماندگی در رابطه با برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Mos Me-Abd M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
 
 

در این رابطه