گزارش سالانه ی پایه گذاران لگام به هم میهنان آزاده و انسان دوست

legam 28052014در آغاز از سیمین بهبهانی، شاعر آزادیخواه و مردم دوست و از پایه گذاران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) یاد می گنیم که در 28 مرداد امسال درگذشت و جای خالی خود را برای همیشه در میان ما باقی گذاشت. سیمین بهبهانی تا آخرین لحظه ی هشیاری و حیات خویش با ما همراه و همدل بود و ازشنیدن خبراجرای هرمجازات اعدام دلش دریایی از تاثر می شد و قطرات اشک گرم از چشمان نگران او برگونه اش جاری می شدند. او پشتیبان و قوت قلب لگام و همه ی فعالان حقوق بشر، به ویژه زنان آزادیخواه میهن ما بود. یادش گرامی باد!

     یک سال از زمان پایه گذاری کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام درایران ( لگام ) می گذرد. دراین مدت، اعضای لگام تا آنجا که در توان داشتند و امکاناتشان اجازه می داد در راه تحقق آرمانهای این کارزار تلاش و همکاری کردند. به ویژه اعضای هیئت موسس و هیئت اجرایی ما برای پیشبرد هدفها و اجرای مصوبات گارزار به طور مداوم فعالیت کردند. ما دراین مدت نیرویمان را برای تحقق اصلی ترین هدفمان، لغو مجازات اعدام، به کار بردیم.

     متاَسفانه، دراین مدت اجرای مجازات اعدام درایران بی وقفه ادامه یافت و حتی شمار و نسبت آن در مقایسه با گذشته فزونی گرفت و ایران همچنان دومین مقام را ازحیث شماراعدامها و مقام نخست را از لحاظ نسبت اعدامها درجهان حفظ کرد. ساختار قضایی و روند تصمیم گیری درباره ی مجازاتها به گونه- ای است که درمقابل این خواست انسانی ومترقی مقاومت می کند وهرگونه تحلیل کارشناسی را درباره ی ناموثربودن بلکه منفی بودن تاثیراعدامها در روند کاهش جرایم  نادیده می گیرد. نگرانی ما درباره ی صدوراحکام اعدام، ازجمله برای مخالفان سیاسی و دگراندیشان است که با کمال تاسف ادامه داشته است؛ وحال آنکه افکار عمومی و خواست مردم ایران به طور اساسی حذف این شیوه ی مجازات است.

     با وجود این، ما به تلاشمان در مسیرهای ممکن ادامه داده ایم و بیانیه های متعدد منتشرکرده، و به روشنگری پرداخته ایم.و ملاقاتهایی چند با خانواده ی محکومانی که درشمارکنشگران سیاسی و عقیدتی بوده اند داشته ایم. ما همچنین با اولیای دم درباره ی متهمان به قتل نفس تماس گرفته ایم و از شماری از خانواده ها که اعلام عفو کرده اند به طور حضوری قدر دانی کرده ایم و سپاس خود از انها را به عنوان نمایندگان بخش مهمی از افکار عمومی جامعه اعلام کرده ایم. همراه با ما یا درادامه ی کارما گروههای فرهنگی و هنری و کنشگران اجتماعی به این عرصه ی انسانی گام نهادند و توانستند به تحقق نمونه هایی ازعفو دست یابند.

 کار ما درهمه ی موارد کامل یا برای خودمان رضایتبخش نبوده است؛ اما ناظر موفقیتهایی نیز بوده ایم که شامل تعویق یا شاید هم ایجاد زمینه های انصراف ازاجرای مجازات اعدام درباره ی تنی چند از فعالان سیاسی و عقیدتی و دستیابی به تصمیم عفو به همت شماری از خانواده های مقتولان بوده است. از همه مهمترموفقیت ما دربرانگیختن خواست جدّی لغواعدام مخالفان و ایجاد روحیه ی گذشت درآنان بوده- است که دراین زمینه مدیون کنشگران این عرصه هاییم.

     ما از مردم شریف کشورمان می خواهیم که تا زمان لغو کامل مجازات اعدام در جهت رفع نواقص کنونی ، هر گاه که در مقام ولیّ دم قرارگیرند، پیش از برپایی چوبه ی دار انصراف خویش را از اجرای حکم اعلام کنند که این کار گامی کارساز در راستای خشونت زدایی است.

     در زمینه های ارتکاب قتل یا نقص عضوکه از جزایم دردناک برای همه ی ماستمتاسفانه هنوز روحیه ی انتقامجویی حاکم است. ما هنوز نتوانسته ایم این دیدگاه درست و آزموده را بقبولانیم که راه حل مبارزه با اعتیاد اعدام قاچاقچیان ریز و درشت نیست، بلکه تقویت روحیه ی برخورد اجتماعی با مسایل اجتماعی  و رفع تبعیض میان مردم و محرومیت فرودستان جامعه، به ویژه جوانان است. هنوز روحیه ی برخورد حذفی با مخالفان سیاسی واندیشگی جریان دارد. ما هنوزنتوانسته ایم  کارپژوهشی وبرگزاری نشستهای فرهنگی را برای روشنگری ریشه ای در پهنه ی کارزار برای حذف مجازات اعدام وگسترش سلامت اجتماعی آغاز کنیم؛ زیرا با مخالفهای رسمی و غیر رسمی رو به رو بوده ایم. ما هنوز در آغاز کاریم.

مردم شریف و انساندوست ایران!

ما اعضای لگام بازهم به تلاش و تکاپوی خود برای لغو مجازات اعدام و حذف روحیه ی انتقامجویی ادامه خواهیم داد. کاراصلی ما نشان گیری افکارعمومی، ایجاد باوربه ضرورت لغو مجازاتهای اعدام در میان مسئولان وجلب توجه کارشناسان به حذف این شیوه ی مجازات، به سان گامی بسیارمهم و ریشه ای درزمینه ی سالم سازی جامعه و کاهش جرایم است. با وجود این، درشرایطی خاص هم که بتوانیم در کنارهنرمندان، فعالان ومصلحان اجتماعی برای اثرگذاری درساختار و اراده ی تصمیم گیری درزمینه ی انواع مجازات اعدام در راستای تغییر و توقف آن و نیز تشویق به عفو فعالیت خواهیم کرد. یادآورمی- شویم  که ما سخت نیازمند یاریهای موثرشما، به هرشکل و اندازه، مستقیم ونامستقیم، هستیم. لغو مجازات  اعدام به تحرک بخشیدن به اراده ی توانمند و پیگیرهمگانی نیازمند است.

بابک احمدب، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد، و با یاد جاتویدان سیمین بهبهانی

  کارزارلغوگام به گام مجازات اعدام

   26شهریور93