پیام آقای بنی صدر به مناسبت در گذشت مهندس صادق امیرحسینی

همانا از اوئیم و بدو باز می‌گردیم.

آقای صادق امیر حسینی، در  ششم اسفند 1393، برابر 25 فوریه 2015، در هشتاد و شش سالگی، در لندن، چشم از جهان فروبست. در آغاز جوانی، در نهضت ملی ایران به رهبری مصدق، فعال شد و تمام عمر، استوار، به هدف آن نهضت که استقلال و آزادی است، وفادار ماند. وفای  به عهد، آن‌هم در طول یک عمر، اگر همگانی می‌بود، ایران در بند استبداد نبود. از این‌رو، آنها که استقامت را ادامه مبارزه ای می‌دانند و می‌کنند که استقلال و آزادی هر انسان و هم نه تنها جامعه ایرانی که همه جامعه‌ها هدف آن است، شهید بمعنای صحیح کلمه هستند. هر ملتی و هر انسانی برای این‌که، در استقلال و آزادی، رشدکنان بزید، نیاز به شهید دارد و شهید الگوی چنین زیستی است. پس، باید بهوش باشد که معنای کلمه در مرگ ستائی و مرگ بخاطر قدرت، از خود بیگانه نگردد. چرا که چنین فاسدکردن معنی، حیات ملی را به خطر می‌اندازد.

     او به آنهائی پیوست که شهادت دائمی می‌دهند که مبارزه برای آن‌که ایرانیان زندگی در استقلال و آزادی را بجویند، ادامه دارد. شهادت می‌دهند به یمن استقامت آنها که بر حق ایستاده‌اند، ایرانیان شهروندان حقوقمند خواهند شد. او به خداوند بازگشت، به خداوند آنها باز می‌گردند که از بند قدرت رها شده باشند.

ابوالحسن بنی صدر

7 اسفند 1393

 

سایت انقلاب اسلامی در هجر ت این ضایعه را با بازماندگان به خصوص خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گوید.