جلسۀ سخنرانی و پرسش و پاسخ بررسی برجام و فرجام آن

                                                        Sokhanrani-decembre17-1