"انتخابات"، شرکت یا عدم شرکت؟، جلسه سخنرانی به دعوت مجمع اسلامی ایرانیان در پاریس

                                   sokhanrani 22 avril2017