به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر - مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

hanover-2-12-2017