دعوت به سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون تحولات اخیر خاورمیانه، موقعیت ایران و نقش ما

                                            Sokhanrani-16 dcembre 17-1