نشست، سخنرانی و گفتگو در کلن پیرامون جنبش سراسری و شعار ملی ایرانیان

 
                                                                                     Sokhanrani-Koeln-1