به یاد شادروان علی اصغر حاج سید جوادی، از کیان کاتوزیان (حاج سید جوادی)

                                                                            Katouzian-Kian-1 

                                     Katouzian-1