سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث و گفتگ - در هامبورگ آلمان

jalase-hh-24-11-2018